www.FxPedia.com

 
       
آريان فاركس پديا
تراز تجاری

گزارش تراز تجاری ، ارزش کل واردات و ارزش کل صادرات برای دوره گزارش را مقایسه می‌کند. مقدار منفی نشان می‌دهد که کالاها بیشتر صادر شده‌اند تا وارد (کسری تجاری)؛ برعکس، تراز تجاری مثبت بدان معنی است که صادرات بیشتر از واردات (مازاد تجاری) بوده است.

گزارش تراز تجاری اثر قابل اغماضی بر اوراق قرضه و بازار سهام دارد؛ با این‌حال، برای بازار ارز انشعاباتی می‌تواند وجود داشته باشد. در مورد مازاد تجاری و یا یک کسری تجاری در حال کاهش از ماه قبل، به طور طبیعی کشورهای واردکننده کالا باید ارز خود را به ارز داخلی کشور صادرشونده تبدیل کنند. این منجر به افزایش تقاضا برای پول داخلی و بنابراین موجب افزایش ارزش آن می‌شود.

در مورد کسری تجاری و یا یک مازاد تجاری در حال کاهش، کشور واردکننده باید ارز خود را به ارز خارجی کشوری که از آنها در حال خرید کالاست، تبدیل کند. این به افزایش عرضه پول داخلی در بازار ارز منجر می‌شود که می‌تواند به از دست‌دادن پول داخلی در مقابل ارزش ارزهای دیگر منتهی شود.
 

محتویات [ hide]

چگونگی اثرگذاری تراز تجاری بر بازار

بازار ارز

گزارش تراز تجاری می‌تواند بینشی از تقاضا برای ارز در بازارهای جهانی را فراهم کند. اگر توازن تجاری مازاد یا کسری بودجه‌ای رو به کاهش را نشان دهد، آنگاه ممکن است که افزایش تقاضا برای ارز وجود داشته باشد. اگر گزارش، یک کسری بودجه رو به رشد را نشان دهد، آنگاه ممکن است افزایش عرضه پول بتواند به تنزل قیمت پول در مقابل ارزهای دیگر منجر شود.

بازار اوراق قرضه

اگرچه گزارش تراز تجاری از لحاظ تاریخی تأثیر اندکی بر روی بازار اوراق قرضه داشته است، افزایش تراز تجاری می‌تواند بر رشد اقتصادی دلالت داشته باشد. برای معامله‌گران اوراق قرضه، هر رشد اقتصادی که به افزایش نرخ بهره منجر شود، به عنوان یک شاخص منفی دیده می‌شود.

بازار بورس اوراق بهادار

گزارش تراز تجاری به طور معمول موجب تغییرات کمی‌ در چشم‌انداز درازمدت دیده‌بانان بازار سهام می‌شود؛ اما یک گزارش تراز تجاری مثبت به‌طورکلی به‌عنوان نشانه سلامت اقتصادی دیده می‌شود؛ بنابراین یک مازاد تجاری ممکن است باعث جذب اندکی در بازار سهام شود.

ارتباط با بازار

برای سهام و اوراق قرضه: کم/ برای بازار ارز: متوسط

زمان انتشار

ابتدای هر ماه

نوسان

پایین
 

Copyright © 2010 of AryanGroup® - all rights reserved.     Main Page     About FXPedia