www.FxPedia.com

 
       
آريان فاركس پديا

بانک مرکزی سوئیس

بانک مرکزی سوئیس (SNB) بانک مرکزی مستقلی است که تحت قانون اساسی کشور و با هدف ارائه بهترین خدمات برای منافع کشور فعالیت می کند.

محتویات [ hide]

1. ریشه های بانک مرکزی سوئیس
  1.1. مالکیت بانک مرکزی سوئیس
  1.2. استقلال بانک مرکزی سوئیس
  1.3. پاسخگویی بانک مرکزی سوئیس
2. ماموریت بانک مرکزی سوئیس
3. ثبات نظام بانکی
4. نمایی از سیستم پارلمانی سوئیس
  4.1. پاسخگویی بانک مرکزی سوئیس
   4.1.1. شورای فدرال
   4.1.2. مجلس فدرال
   4.1.3. به روز رسانی عمومی
  4.2. ساختار نظارتی در بانک مرکزی سوئیس
   4.2.1. شورای بانک
   4.2.2. هیات مدیره
   4.2.3. سایر بخشهای عملیاتی
5. نحوه پیاده سازی سیاستهای پولی بانک سوئیس
  5.1. هدف و سنجش ثبات قیمت
  5.2. پیش بینی تورم
  5.3. تنظیم نرخ بهره
  5.4. استفاده از ذخایر بانکی برای کنترل سطح نقدینگی
 

ریشه های بانک مرکزی سوئیس

بانک مرکزی سوئیس در سال 1906 م. و به موجب قانون فدرال سوئیس درباره بانک مرکزی تأسیس شد. اهداف و وظایف SNB با قانون بانک مرکزی مصوب 2003 م. شفافسازی شد

مالکیت بانک مرکزی سوئیس

بانک مرکزی سوئیس به صورت سهامی عام فعالیت کرده، در بازار سهام سوئیس (SWX) نیز فعالیت ‌میکند؛ اما غالب سهام آن در اختیار بانکهای سوئیس است. گردش تعداد سهام محدود به 100000 سهم بوده و هر سهم به‌طور متوسط CHF250 قیمت دارد که بهای کلی تقریباً معادل 25 میلیون CHF را بالغ میشود. بانک مرکزی سوئیس به‌عنوان شرکت سهامی به سهامداران خود سود پرداخت میکند اما کل پرداختی به سهامداران نباید از 6% سود ایالات که شامل کنفدراسیون سوئیس است، فراتر رود.

مفهوم ایالت در سوئیس شباهت زیادی به مفهوم ایالت در ایالت متحده آمریکا یا استانهای کانادا - ایالتهای خودمختار - دارد که در سوئیس در قالب یک کنفدراسیون از اعضا (ایالت) است که اين کشور را تشکیل میدهند. این ایالتها، شش ایالت کشور سوئیس هستند و قانون اساسی سوئیس تسریع میکند که تمامی مواردی كه خارج از محدوده کنفدراسیون باشد به‌طور پیش‌فرض، مواردی که مربوط به ایالتهای مستقل باشند، قلمداد خواهند شد.

استقلال بانک مرکزی سوئیس

استقلال بانک مرکزی سوئیس از مسائل دولت در قانون اساسی و در اعلامیه تأسیس بانک مرکزی سوئیس قید شده است. قانون اساسی، بانک مرکزی را در برابر فشارهای غیرضروری محافظت کرده و از پیروی بانک مرکزی از دولت، از جمله اعضای شورای فدرال جلوگيري میکند. استقلال مالی بانک مرکزی شامل بودجههای عملیاتی و نظارت و کنترل انحصاری بر چرخه پول کشور است. قانون اساسی همچنین مانع ‌اعطای وام به دولت از طرف بانک مرکزی می شود.

به منظور حفاظت اعضای شورای حاکم، نمایندگان به‌مدت ثابتی در بانک مرکزی خدمت خواهند کرد و جز در صورت ارتکاب جرائم جدی از سمت خود سلب نخواهند شد. به عبارت دیگر، دولت نمیتواند هیچ یک از این اعضا را صرفاً به دلیل این که فرد مذکور به درخواست دولت عمل نکرده، وی را برکنار کند. انتصاب افراد برای مدت ثابت راهکاری معمول است که بسیاری از دولتها و بانکهای مرکزی به منظور حفظ استقلال بانک مرکزی در پیش می‌گیرند.


پاسخگویی بانک مرکزی سوئیس

اقدامات صورت‌گرفته برای حصول اطمینان از استقلال بانک مرکزی، به معنی عدم پاسخگویی بانک مرکزی نیست. لازم است که بانک مرکزی سوئیس با انتشار گزارشهای منظم، وضعیت اقتصادی کشور را برای شورای فدرال تشریح کند. بانک مرکزی سوئیس، گزارش سالیانهای را نیز تقدیم مجلس فدرال میکند و در آن بر مواردی مانند سیاستهای پولی و پیشرفت در ازای اهداف اقتصادی تأکید مي ورزد.
 

ماموریت بانک مرکزی

مأموریت بانک مرکزی سوئیس مشتمل بر مجموعه اهداف اقتصادی است. جدول زیر مشخص‌کننده این اهداف اولیه و رؤوس مطالب اهداف مورد انتظار است.
 

هدف اقتصادی

هدف / انتظارات

ثبات قیمتها

اهداف کنترل قیمت بر مبنای محدودکردن افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده به کمتر از 2% در سال اعمال می شوند.

تأمین پول

مأموریت ویژه بانک مرکزی سوئیس در مورد تولید و چاپ اسکناس و ضرب سکه است. واحد پول کشور سوئیس «فرانک سوئیس» است که به سوئیسی نیز خطاب می شود.

عملیات مالی بدون پول

نقل و انتقالات پولی بین بانکهای سوئیس از طریق سیستم بین بانکی از طریق حسابهای مرتبط با بانک مرکزی امکانپذیر شده اند.

سرمایه گذاری ذخایر

بانک مرکزی سوئیس مسؤول حفظ ذخایر ملی به صورت طلا، ارز و سایر ابزارهای پرداخت بینالمللی است. بانک مرکزی سوئیس اطمینان حاصل می‌کند که چنین پشتوانهای به مقدار کافی به منظور دخالتهای احتمالی در بازار آزاد ارز و کسب اعتماد برای واحد پول ملی یا دخالت احتمالی در عملیات کلی بازارهای داخلی به منظور تأثیرگذاری بر ارزش فرانک سوئیس در بازارهای مالی را در اختیار دارد.

اطلاعات آماری

اطلاعات آماری بانک مرکزی سوئیس اطلاعات شرایط فعلی را جمعآوری کرده و مجموعه ‌گزارشهای تحلیلی را که مورد استفاده بانک و دولت است تهیه میکند که کارایی سیاستهای پولی واحد پول را ارزیابی كند.

 

ثبات نظام بانکی

بانک سوئیس علاوه بر امور خاص و اهداف ذکرشده در جدول بالا، مسؤولیت بسیار مهمِ حصول اطمینان از ثبات نظام مالی سوئیس را نیز بر عهده دارد. همانگونه که در اعلامیه تأسیس بانک مرکزی آن نیز ذکر شده، بانک مرکزی سوئیس موظف است به گونهای عمل کند که با تثبیت قیمتها به عنوان مهمترین روش دستیابی به اهداف خود به بهترین شکل در خدمت منافع کشور باشد. بانک مرکزی سوئیس به منظور دستیابی به ثبات قیمتها با همکاری کمیسیون فدرال بانکداری سوئیس (SFBC) ‌فعالیت میکند. SFBC عضوی از بدنه دولت است که زیر نظر کنفدراسیون ولی مستقل از نظارت دولتی عمل می کند.

 نمایی از سیستم پارلمانی سوئیس

پیش از پرداختن به نحوه عملکرد بانک ملی سوئیس، داشتن شناخت مختصری از ساختار سیستم دولتی سوئیس ضروری است. باید توجه داشت که هدف از این توضیحات، تشریح مفصل ساختار سیاسی دولت سوئیس نیست و تنها تصویری کلی به منظور شناخت عناصر اداری و درک این که چگونه بانک مرکزی سوئیس به دولت و در نهایت مردم سوئیس پاسخگو است، ارائه میشود. برای شروع بايد گفت، مجلس فدرال معادل پارلمان سوئیس است و از دو بخش انتخابی تشکیل می شود:

1- شورای ملی: شورای ملی از 200 عضو که توسط مردم انتخاب میشوند، تشکیل شده است. هر کانتون (معادل استان یا ایالت) نمایندگان انتخابی خود را به شورای ملی ارسال میکند. تعداد کرسیها بستگی به جمعیت کانتون دارد.
2- مجلس نمایندگان: که شامل 46 عضو شورای منتخب است. هر کانتون یک یا دو عضو شورا برای منطقه خود به شورا ارسال میکند. مجلس فدرال، بزرگترین مقام حاکم در فدراسیون سوئیس است. هر عضو شورای فدرال ناظر بر 7 بخش فدرال که توسط مجلس فدرال انتخاب شدهاند، بر یکی از هفت بخش اجرایی فدرال نظام دولتی سوئیس نظارت دارد. هر یک از اعضای شورای فدرال در مقام مقایسه چگونگي مسؤولیتها، قابل مقایسه با یک وزیر ‌در پارلمان بریتانيا و کانادا یا وزیر در کابینه آمریکا است.

پاسخگویی بانک مرکزی سوئیس
- شورای فدرال
بانک مرکزی سوئیس به‌طور مرتب با شورای فدرال ملاقات کرده و اطمینان حاصل می‌کند که این نهاد بلندپایه دولتی کاملاً در جریان عملیات و پیشرفتهای بانک قرار دارد.

- مجلس فدرال
بانک مرکزی سوئیس موظف است که برای نهاد بزرگتر شورای فدرال گزارش سالیانهای که نشان‌دهنده میزان پیشرفت بانک مرکزی در قبال اهداف پولی تعیین شده باشد، ارائه دهد.

- به روز رسانی عمومی
بانک مرکزی سوئیس موظف است گزارشهایی را آماده كرده، در اختیار عموم قرار دهد. بانک مرکزی موظف است که هر سه ماه عملیات اقتصادی بانک مرکزی و فهرستی از برنامههای بانک مرکزی برای سه ماه آتی را بطور خلاصه در اختیار عموم قرار دهد. این گزارش همچنین شامل خلاصه سیاستهای پولی بانک برای سه ماهه بعدی است.

ساختار نظارتی در بانک مرکزی سوئیس

بانک مرکزی سوئیس از دو دفتر اولیه که در برن و زوریخ واقع شدهاند، تشکیل شده است. تشکیلات مربوط به توزیع پول در زوریخ و ژنو قرار دارد و ادارات محلی در شهرهای بازل، لوزان، لوگانو، لوسرن و سن‌گالن واقع شده اند.
- شورای بانک :اولین نهاد نظارتی یعنی شورای بانک، از یازده عضو تشکیل شده است که شورای فدرال، شش نفر از این عده از جمله مدیر بانک و معاون مدیر بانک را تعيين ميكند. پنج عضو دیگر طی جلسه سالیانه سهامداران انتخاب میشوند.


- هیأت مدیره :هیأت‌مدیره شامل سطح بالای نظارتی بانک مرکزی سوئیس میشود. این هیأت، مسؤولیت کامل هدایت سیاستهای پولی بانک و برنامهریزی راهبردی کلی بانک مرکزی را بر عهده دارد. اعضای هیأت‌مدیره بانک مرکزی توسط شورای فدرال و بمدت شش سال تعیین میشوند که ممکن است در انتهای مدت خدمت خود دوباره دوره خدمت آنها تمدید شود.
 
- سایر بخش های عملیاتی:بانک مرکزی سوئیس به سه بخش ديگر (بخش یک، بخش دو و بخش سه) تقسيم ميشود. بخش یک و بخش سه در زوریخ و بخش دو در برن واقع شدهاند. هر یک از این بخشها مسؤولیتهای مختلفی دارند:

- بخش یک: ‌امور بینالمللی، اقتصادی، حقوقی، منابع انسانی و ارتباطات.
- ‌بخش دو: صندوق پول و امور مالی، چشمانداز ثبات مالی و امنیت.
- ‌بخش سه: بازار پول و بازار ارزها، مدیریت دارایی، مدیریت ریسک، عملیات مالی و فناوری اطلاعات.
 
بانک سوئیس از اول ژانویه 2007 م. حدود 350 نفر کارمند برای انجام امور مختلف استخدام کرده است.

بانک سوئیس سیاستهای پولی مشتمل را در سه زمینه حیاتی دنبال میکند:
 1- تعریف و پذیرش ثبات قیمت و اهداف ثبات.
 2- بهکارگیری برآورد تورم برای تعیین تصمیمات مرتبط با سیاستهای پولی.
 3- استفاده از نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی لندن (LIBOR) سه ماهه به عنوان مرجع تنظیم نرخ بهره.

هدف و سنجش ثبات قیمت
بر خلاف آن عده از حوزههای نظارتي و حقوقي که نرخ هدف تورم را به عنوان معیار انتخاب موفقیت سیاستهای پولی مدنظر قرار میدهند، بانک مرکزی سوئیس، ثبات قیمتها را به عنوان اولین نیازمندی برای این امر در نظر ميگيرد. اين بانک، به منظور تعیین ثبات قیمت، سطح هدفی را بر مبنای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در نظر گرفته است که مشخص کند بانک مرکزی تا چه اندازه در اجرای سیاستهای پولی خود موفق بوده است. در این صورت مأموریت بانک محدودسازی افزایش سال به سال CPI به میزان 2% یا کمتر در هر سال است.  ‌

پیش بینی تورم
با وجودی که بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره هدف تعریف شدهای ندارد؛ اما از این نرخ به عنوان شاخص شرایط اقتصادی آینده استفاده میکند. بانک مرکزی بويژه از برآورد تورم و اطلاعات حاصل از آن برای تغییراتی در سیاستهای پولی متناسب با اهداف تعیین شده برای CPI استفاده ميكند. بانک مرکزی سوئیس برمبنای برآورد تورم میتواند تعیین کند که سیاست انبساط یا انقباض کدام یک بهترین راهکار برای حفظ CPI در محدوده قابل قبول است. باید توجه داشت که گرچه بانک مرکزی سوئیس ممکن است پیشبینی تورم را مد نظر قرار دهد اما هیچگونه حکم یا مسؤولیتی در قبال دستیابی به سطح تورم خاصی ندارد. برای بانک مرکزی سوئیس فقط اهداف شاخص قیمت مصرفکننده به عنوان مسؤولیت لازمالاجرا تلقی ‌می شود.

تنظیم نرخ بهره
بانک مرکزی سوئیس از توان خود برای تأثيرگذاري بر نرخ بهره و اجرای سیاستهای پولی خود استفاده ‌ می‌کند. این امر شباهت بسیاری به نحوه عملکرد بسیاری از بانکهای مرکزی دیگر از جمله خزانهداری فدرال ایالات متحده و بانک مرکزی انگلستان دارد که از امکانات بازار آزاد برای تأثیرگذاری بر نرخ بهره استفاده‌ میکنند.

اما نحوه عملکرد بانک مرکزی سوئیس تفاوتهایی نیز با با این بانکها دارد؛ از جمله این که بانک مرکزی سوئیس مستقیماً نرخ بهرهای تعیین نمیکند. بانک انگلستان و صندوق خزانهداری فدرال به اقتضای شرایط اقتصادی خود در عملیات بازار آزاد کاملاً فعال است. صندوق فدرال، نرخ بهره را برای برنامه «پنجره تخفیف» تعیین میکند؛ یکی از ابزارهای سیستم پولی که معمولاً تحت کنترل بانکهای مرکزی است و بر اساس آن بانک مرکزی به بانکها و نهادهای مالی به منظور رفع نیازها و کمبودهای نقدینگی ناشی از اشکال در مبادلات داخلی یا خارجی بانک یا نهاد مالی وامهای عمدتاً کوتاه مدت عرضه میکند و بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را برای وامهای کوتاه اعطلايي به بانکهای بازرگانی معین میکند.

در هر دو حالت، تعیین این نرخهای تعیینکننده شرایط بازار، پیامی به بازار و روابط بین بانکی مخابره میکند بر این اساس نرخهای تجاری تعیین میشوند. روند کاری بانک مرکزی سوئیس متفاوت با این رویهها است و کاملاً وابسته به عملیات بازار آزاد میباشد تا فرانک سوئیس را در بازارهای ارزهای بینالمللی و فشارهای عرضه و تقاضا مدیریت کند.

روند عملکرد بانک مرکزی سوئیس برای اجرای سیاستهای پولی خود همیشه به این شکل نبوده است. از سال 1999 بانک مرکزی سوئیس تصمیم گرفت که انعطاف بیشتری در قبال مقابله با تغییرات اقتصادی داشته باشد، بدون اینکه مجبور باشد سیاستهای پولی خود را به منظور عکسالعمل نشان دادن در برابر شرایط متغیر بازار به شکل علنی تغییر دهد. در همان زمان بود که بانک مرکزی سوئیس نرخ سه‌ماهه LIBOR - نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی لندن – را برای تنظیم نرخ بهره در نظام اقتصادی سوئیس اعمال کرد. LIBOR نرخ بهرهای است که مطابق با آن بودجه در بازار بین بانکی لندن معامله میشود. پیشبینی سه ماهه، زمان کافی در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد که با خرید و فروش فرانک در معاملات مخزن بر نرخ معاملات فعلی فرانک بر ارائه فرانک در بازار آزاد کنترل و نظارت داشته باشد.


استفاده از ذخایر بانکی برای کنترل سطح نقدینگی
بانک مرکزی سوئیس علاوه بر استفاده از معاملات مخزن برای کنترل نقدینگی در سیستم اقتصادی کشور، میتواند با استفاده از تعیین میزان اعتباری که بانکها باید به صورت ذخیره در اختیار داشته باشند نیز تأثیر گذارد. این ذخایر میتوانند به شکل سکه، اسکناس و یا سپرده دیداری باشند. بانک مرکزی سوئیس نیازمندیهای لازم برای ارزشگذاری ذخایر را بر مبنای درصدی از دارایی‌های هریک از بانکهای تجاری محاسبه میکند. حداکثر مقدار ذخیره تعیینشده بانک مورد نظر می‌تواند 4% کل دارایی آن بانک باشد.

لينكهاي مرتبطكهاي مرتبط

سیاست پولی و نقش بانک مرکزی
 
فهرست برنامه هاي2008 ، انجمن بانك ملي سوئيس
 

مراجع

 1- وب سايت بانك ملي سوئيس

2-كميسيون بانك فدرال سوئيس

 

 

Copyright © 2010 of AryanGroup® - all rights reserved.     Main Page     About FXPedia